Adatvédelmi Nyilatkozat

A Meddevice Kft. adatvédelmi nyilatkozata
I. BEVEZETÉS
A Meddevice Kft. (a továbbiakban: adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak. A med-device.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.med-device.hu honlapon. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen jogi nyilatkozat megváltoztatására. Az esetleges módosításokat a fent jelölt honlapon közzéteszi. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.Az adatkezelő rögzíti, hogy az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény ? az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2013. évi V. törvény ? a Polgári Törvénykönyvről;
 • 1997. évi CLV. törvény ? a fogyasztóvédelemről;
 • 2000. évi C. törvény ? a számvitelről;
 • 2001. évi CVIII. törvény ? az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2003. évi C. törvény ? az elektronikus hírközlésről;
 • 2008. évi XLVIII. törvény ? a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy ? közvetlenül vagy közvetve ? azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat ? különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret ?, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok ? teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő ? kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján ? beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is ? az adatok feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

III. ALAPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy ? törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben ? helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 2. pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
 3. tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

IV. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelő portáljával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítést kapnak az érintettek. Az adatkezelő felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlők kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

V. A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

Mind az e-mail, mind a telefonos ügyfélszolgálatot az adatkezelő látja el.

 

VI. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezele?s ce?lja: a webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, kapcsolatfelve?tel
Az adatkezele?s jogalapja: az e?rintett hozza?ja?rula?sa, illetve az elektronikus kereskedelmi szolga?ltata?sok, valamint az informa?cio?s ta?rsadalommal o?sszefu?ggo? szolga?ltata?sok egyes ke?rde?seiro?l szo?lo? 2001. e?vi CVIII. to?rve?ny 13/A. §-a, valamint a gazdasa?gi rekla?mteve?kenyse?g alapveto? felte?teleiro?l e?s egyes korla?tairo?l szo?lo? 2008. e?vi XLVIII. to?rve?ny 6. § (5) bekezde?se, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok ko?re: ne?v, ci?m, e-mail ci?m, telefonszám
Az adatkezele?s ido?tartama: 5 e?v

 

VII. A HÍRLEVÉL KÜLDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezele?s ce?lja: hírlevél küldése a feliratkozók számára
Az adatkezele?s jogalapja: az e?rintett hozza?ja?rula?sa, illetve az elektronikus kereskedelemi szolga?ltata?sok, valamint az informa?cio?s ta?rsadalommal o?sszefu?ggo? szolga?ltata?sok egyes ke?rde?seiro?l szo?lo? 2001. e?vi CVIII. to?rve?ny 13/A. §-a, valamint a gazdasa?gi rekla?mteve?kenyse?g alapveto? felte?teleiro?l e?s egyes korla?tairo?l szo?lo? 2008. e?vi XLVIII. to?rve?ny 6. § (5) bekezde?se.

A kezelt adatok ko?re: vezetéknév, keresztnév, e-mail ci?m
Az adatkezele?s ido?tartama: törlés az érintett kérésére

 

VIII. ADATSZOLGÁLTATÁS HATÓSÁG RÉSZÉRE

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére ?  amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte ? személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

IX. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtanak.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatkezelő és partnerei informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, tűz és árvíz, továbbá a vírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az adatkezelő tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, illetve módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésekkel szemben a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

X. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév: Meddevice Kft.
Székhelye: 2600 Vác, Belgakert utca 5.
Cégjegyzékszám: 13-09-171241
Bejegyző bíróság: ceg_adat
Adószám: 24992880-2-13
E-mail: info@med-device.hu
Web: www.med-device.hu
Kapcsolattartó: ceg-adat

 

XI. JOGORVOSLAT

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve ? a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével ? törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg, amelyről az érintetett pontosan tájékoztatja.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az adatkezelő az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést ? beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is ? megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen ? annak közlésétől számított 30 napon belül ? bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelés az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetve a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per ? az érintett választása szerint ? az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének ? az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő ? nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasszal a Nemzeti Adatve?delmi e?s Informa?cio?szabadsa?g Hato?sa?ghoz lehet fordulni:

Ne?v: Nemzeti Adatve?delmi e?s Informa?cio?szabadsa?g Hato?sa?g
Sze?khely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postaci?m: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

XII. JOGI NYILATKOZAT

Felelősség-korlátozás:

Az adatkezelő kizárja felelősségét a következők miatt:

 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
 • Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza áruházunk akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, vagy technikai hiba következményei.

Az adatkezelő nem felel vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, vagy megszüntesse. A weboldal felhasználója elfogadja, hogy a weboldal módosításából, frissítéséből, működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből eredő kárért az adatkezelő felelősséggel nem tartozik.

Bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor online megtalálható az adatkezelő weboldalán.

 

XIII. SZERZŐI JOGOK

Az oldalon található összes információ, fotó, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete az adatkezelő kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján. Ezen szerzői jogi oltalom alatt álló művek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogkövetkezményeket von maga után.

 

XIV. MELLÉKLET

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat mellékletét képezi a cookie-kra vonatkozó ismertető.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az adatkezelő honlapján történő közzététellel lép hatályba.